Uprawa pierścieniaka

Na działce możemy uprawiać pierścieniaki — grzyby kapelu­szowe podobne do pieczarki i równie smaczne. Grzybnia ich rozrasta się w podłożu ze słomy. Wygląda ona jak splot białych, delikatnych nitek. Są to strzępki, na których pojawiają się za­czątki owocników, wyglądające początkowo jak małe zgrubie­nia. Owocnik ma biały trzonek, a barwa kapelusza zależy od odmiany i warunków atmosferycznych; może być kremowa, jasno lub ciemnobrązowa aż do czerwonobrązowej. Brzeg kapelusza łączy z trzonkiem gwiaździsta osłona, która pęka w czasie do­rastania. Blaszki pod kapeluszem są białe lub fioletowe. Dawniej sprowadzaliśmy grzybnię pierścieniaka z NRD, obec­nie mamy już kilka odmian wyhodowanych w Polsce. W sprze­daży bywają odmiany: Winnetou, Kaszub, Jantar i Bartek, róż­niące się przede wszystkim barwą kapelusza.
Przygotowanie podłoża

Pierścieniak rośnie na wilgotnej słomie różnych zbóż, która musi być świeża, nie spleśniała i nie rozłożona. Potrzeba jej ok. 20 g (w stanie suchym) na 1 m2 grzędy. Słomę nawilża się mocno wodą tak, aby po ściśnięciu w dłoni pokazały się krople. Najlepiej w tym celu rozłożyć ją dość cienko na czystej powierzchni (np. na folii) i polewać 2—3 razy dziennie wodą przez 8—10 dni. Możemy też słomę-moczyć w beczce, lub w ba­senie przez dwie doby. Do każdej partii słomy wodę każdora­zowo zmieniamy.
Zakładanie grzędy, uprawa i zbiór

Grzędy na działce zakładamy w inspektach albo w ciepłym, osłoniętym od wiatru miejscu, na powierzchni lub w prosto­kątnym dole (jeżeli podłoże jest przepuszczalne). Najodpowie­dniejszy termin — od 15 maja do 15 czerwca. Przy zakładaniu grzędy na powierzchni zbijamy z desek pro­stokątny szablon, ułatwiający formowanie. Głębokość grzędy powinna wynosić 25 cm. Nawilżoną słomę układamy warstwami i mocno udeptujemy, po czym bezpośrednio sadzimy grzybnię. Kupujemy ją w cylindrach (jeden wystarcza na obsadzenie 1 m2), rozłamu jemy na kawałki o wielkości kasztana i równomiernie sadzimy na głębokość 5—8 cm, dobrze ugniatając. Następnie po­wierzchnię przykrywamy wilgotnymi workami lub grubą war­stwą mokrych gazet. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia tej okrywy i w miarę potrzeby lekko ją zraszać. Gdy grzęda jest w inspekcie, zakładamy okna i cieniujemy je. Na okrytą grzędę dobrze jest położyć deski i obciążyć je ka­mieniami, gdyż wtedy grzybnia szybciej przerasta podłoże. Naj­lepsza dla niej temperatura wynosi 22—25°C, temperatura po­nad 30°C uszkadza grzybnię. W czasie wzrostu grzybni nie trzeba wietrzyć grzędy. Im intensywniej rozrasta się grzybnia — tym plon będzie wyż­szy. Po upływie ok. 4 tygodni na powierzchni lub tuż pod po­wierzchnią słomy pojawiają się białe strzępki. Wtedy zdejmu­jemy okrycie razem z przesuszoną warstewką słomy i nakładamy ziemię okrywową. Warstwa jej powinna mieć grubość 5 cm i przylegać bezpośrednio do podłoża przerośniętego grzybnią. Musi to być ziemia lekka, pulchna i bogata w próchnicę, kom­postowa albo inspektowa, ewentualnie dobra ziemia ogrodowa, wymieszana z torfem wysokim w stosunku 1:1. Nie można do okrycia grzędy używać gleby ciężkiej, gliniastej czy piasku, gdyż zadaniem jej jest wchłanianie dużej ilości wody. Powinna być lekko kwaśna (pH 5,5—6,0). Przed zasypaniem grzędy trzeba zie­mię polać wodą, aby była silnie wilgotna. Po zasypaniu grzędę znowu przykrywamy oknami lub folią i lekko wietrzymy.* Ziemia powinna być przez cały czas wil­gotna, toteż w miarę potrzeby podlewamy ją ostrożnie tak, aby woda nie dostała się do słomy (jednorazowo zużywamy nie wię­cej niż 1,5 1 wody posługując się konewką z drobnym sitkiem). Po 4 tygodniach od okrycia grząd ziemią, czyli po 2 miesią­cach od posadzenia grzybni (przeważnie w początkach sierpnia), pojawiają się pierwsze owocniki pierścieniaka. Grzyby wyrastają rzutami co 10—12 dni. Zbiera się je, uj­mując palcami za kapelusz i ostrożnie wykręcając. Pozostały dołek należy zasypać świeżą ziemią okrywową. Zrywamy młode owocniki w chwili, gdy kapelusz ma kształt zaokrąglony, a osłon­ka pod nim jest przerwana. Nie pozwalamy grzybom przerastać, gdyż są wówczas mniej smaczne i mogą być atakowane przez szkodniki. W okresie zbioru grzędę silnie wietrzymy. Zbiory trwają aż do mrozów. Zim2 można zebrać 10—16 kg smacz­nych grzybów.

29.12.2010. 15:46